نقش تقلید در زندگی انسان (درس اخلاق دهه آخر ماه مبارك رمضان سال 1381)

پیوندهای مرتبط >>> کتاب: نقش تقلید در زندگی انسان

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول: جستاری در مقام‌ها و وظایف پیامبر و امامان معصوم1381/09/05قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه دوم: بررسی حقیقت تقلید و جایگاه و ضرورت آن1381/09/06قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه سوم: بازخوانی انگیزه‌های تقلید و تبعیت از دیگران1381/09/07قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه چهارم: امکان و ضرورت تأسی و تبعیت از معصوم1381/09/08قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه پنجم: نگاهی به پاره‌ای از شیوه‌های تشکیک در دین1381/09/09قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه ششم: بررسی حوزه‌های تبعیت از عقل و وحی1381/09/10قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه هفتم: نگرش اسلام و لیبرالیسم به سنت‌ها، باورها و ارزش‌ها1381/09/11قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه هشتم: نقد و بررسی نظریه عدم ثبات قوانین و احکام1381/09/12قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه نهم: مقابله جبهه نفاق و کفر با جبهه حق1381/09/13قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل