درس‌هاي اخلاق سال تحصيلي 92- 93(محبت خدا)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ مراتب و شرايط محبت خدا1392/08/29قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه دوم؛ تعريف محبت1392/09/06قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سوم؛ اقسام محبت1392/09/13قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهارم؛ شدت و ضعف محبت1392/09/20قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه پنجم؛ محبت خدا و حب انسان به صفات کمال1392/09/27قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه ششم؛ راهي براي جلب محبت1392/10/18قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه هشتم؛ خلوت شبانه با خدا؛ لازمه محبت به او1392/11/02قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه نهم؛ مناجات با خدا در كنار وظايف ديگر1392/11/09قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه دهم؛ کارهايي که خدا دوست دارد1392/11/16قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه يازدهم؛ عوامل و موانع محبت خدا1392/11/23دفتر مقام معظم رهبري
جلسه دوازدهم؛ محبت اولياي خداوند، لازمه محبت اوست1392/11/30قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سيزدهم؛ حمد خدا؛ نقطه اوج محبت1392/12/07قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهاردهم؛ دشمني با دشمنان خدا؛ لازمه محبت خدا1392/12/21دفتر مقام معظم رهبري
جلسه پانزدهم؛ عوامل و موانع محبت خدا1393/01/20قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه شانزدهم؛ راه‌هاي دريافت محبت الهي1393/01/27قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه هفدهم؛ حب في‌الله1393/02/03قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه هجدهم؛ اکسير محبت1393/02/10قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه نوزدهم؛مراتب محبت خدا1393/02/17قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيستم؛ مراتب محبت خدا1393/02/24قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ويکم؛ درجات محبت اهل‌بيت عليهم‌السلام1393/02/31قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ودوم؛ حديث معراج؛ دريايي از معارف براي سير و سلوک1393/03/07قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وسوم؛ زندگي گوارا در سايه توجه و اعتماد به خدا1393/03/21قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وچهارم؛ حيات پايدار؛ تلاش براي سعادت اخروي1393/03/28قم دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وپنجم؛ دنيا و آخرت1393/04/09قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وششم؛ دنيا و آخرت1393/04/10قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وهفتم؛ آخرت در نظام عقيدتي و ارزشي اسلام1393/04/11قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وهشتم؛ عوامل اجتماعي سعادت اخروي و وظايف دولت1393/04/12قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ونهم؛ گام به گام؛ تا آسمان1393/04/13قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌ام؛ عالم محضر خداست1393/04/14قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌و يکم؛ پله، پله؛ تا خدا1393/04/15قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌و دوم؛ محبت؛ ميوه مراقبه1393/04/16قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌وسوم؛ چشم دل باز كن، كه جان بيني1393/04/17قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌وچهارم؛ خداوند، مربي سالك الي‌الله1393/04/18قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌وپنجم؛ دنيا؛ پرتگاه مرگبار يا راه رشد؟1393/04/19قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌وششم؛ هذا هو العيش الهنيء1393/04/20قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌وهفتم؛ رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند1393/04/21قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌و‌هشتم؛ نشانه‌هاي دلدادگي1393/04/22قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌ونهم؛ يك قلب و يك محبت1393/04/23قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهلم؛ فقيران خدايي!1393/04/24قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌ويکم؛ رابطه زهد، با پيشرفت اقتصادي1393/04/25قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌ودوم؛ رابطه زهد، با پيشرفت اقتصادي1393/04/26قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌وسوم؛ ويژگي‌هاي اهل دنيا1393/04/27قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌وچهارم؛ حيا؛ برجسته‌ترين ويژگي اهل آخرت1393/04/28قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌وپنجم؛ دوري از حماقت1393/04/29قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌وششم؛ محبت به مخلوقات خدا1393/04/30قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌وهفتم؛ اهل آخرت؛ بيداردلان دائم‌الذكر1393/04/31قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌وهشتم؛ رابطه عاشقانه عبد و معبود1393/05/01قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌ونهم؛ حيات از آنِ اوست1393/05/02قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه پنجاه؛وحدت دنيا و آخرت1393/05/03قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه پنجاه و يكم1393/05/04قم، دفتر مقام معظم رهبري