شکوه نجوا؛ شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول1382/07/092فایل
جلسه دوم1382/07/162فایل
جلسه سوم1382/07/232فایل
جلسه چهارم1382/07/302فایل
جلسه پنجم1382/08/172فایل
جلسه ششم1382/08/182فایل
جلسه هفتم1382/08/192فایل
جلسه هشتم1382/08/202فایل
جلسه نهم1382/08/212فایل
جلسه دهم1382/08/222فایل
جلسه یازدهم1382/08/232فایل
جلسه دوازدهم1382/08/242فایل
جلسه سیزدهم1382/08/252فایل
جلسه چهاردهم1382/08/262فایل
جلسه پانزدهم1382/09/122فایل
جلسه شانزدهم1382/09/192فایل
جلسه هفدهم1382/09/262فایل
جلسه هجدهم1382/10/032فایل
جلسه نوزدهم1382/10/102فایل
جلسه بیستم1382/10/172فایل
جلسه بیست و یکم1382/10/242فایل
جلسه بیست و دوم1382/11/012فایل
جلسه بیست و سوم1382/11/082فایل
جلسه بیست و چهارم1382/11/152فایل
جلسه بیست و پنجم1383/02/092فایل
جلسه بیست و ششم1383/02/162فایل
جلسه بیست و هفتم1383/02/30
جلسه بیست و هشتم1383/03/062فایل
جلسه بیست و نهم1383/03/132فایل
جلسه سی ام1383/03/202فایل
جلسه سی و یکم1383/03/272فایل