شرح الهيات شفا

شرح «الهيات شفا» مجموعه درس هاي حضرت استاد آيت الله مصباح ـ‌دام ظله‌ـ طي سال‌هاي 1368 تا 1370 است كه طي 141 جلسه در مؤسسه در راه حق براي طلاب ارائه شده است. از اين مجموعه تاكنون شرح مقاله اول تا پنجم در 3 جلد تدوين و نگارش شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژهشي امام خميني(ره) به چاپ رسيده است، و بقيه آن نيز در حال تدوين و نگارش است.
مجموعه پيش‌رو دوره كامل صوتي اين جلسات است كه براي استفاده علاقمندان عرضه مي‌شود.

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
مقاله اولاز جلسه اول تا جلسه نوزدهم19فایل
مقاله دوم از جلسه بیستم تا جلسه سی و یکم12فایل
مقاله سوماز جلسه سی و دوم تا جلسه پنجاه و یکم20فایل
مقاله چهارماز جلسه پنجاه و دوم تا جلسه پنجاه و نهم8فایل
مقاله پنجماز جلسه شصتم تا جلسه هفتاد و ششم17فایل
مقاله ششماز جلسه هفتاد و هفتم تا جلسه نود و دوم16فایل
مقاله هفتماز جلسه نود و سوم تا جلسه صد و یکم9فایل
مقاله هشتماز جلسه صد و دوم تا جلسه صد و شانزدهم15فایل
مقاله نهماز جلسه صد و هفدهم تا جلسه صد و سی و هفتم21فایل
مقاله دهماز جلسه صد و سی و هفتم تا جلسه صد و چهل و یکم4فایل