علت عدم نگارش كتاب فقهي توسط امامان معصوم

چرا ائمه کتاب فقهي ننوشتند تا اين همه اختلاف فتوايي در مذهب شيعه به وجود نيايد؟

اگر قرار بود کتابي عادي بنويسند و در اختيار مردم قرار دهند، هيچ ضمانتي براي سالم ماندن آن از آفات و تحريف وجود نداشت؛ مخصوصاً که در آن زمان براي نقل مطالب راهي جز استنساخ وجود نداشت،‌ و به همين جهت است که محفوظ ماندن قرآن از تحريف يکي از معجزات به شمار مي‌رود.