رازقيت الهي

من حقيقتا بحث رزق الهي برايم حل نشده يعني تکليف ما با توجه به روايت "من طلب العلم تکفل الله برزقه" چيست؟

رازقيت الهي مانند هدايت و ولايت و بسياري از صفات ديگر او داراي مراتبي است. مرتبه اول رازقيت عمومي است که خداي متعال براي همه موجودات روزي‌خوار، زمينه ارتزاق را فراهم کرده است. مرتبه دوم رازقيت به عنوان برنامه‌ريزي خاص براي گروه‌ها و افراد است. هم از اين باب است که در روايتي وارد شده است که خداوند براي هر کس رزق حلالي مقدر فرموده، اگر آن را از راه حرام طلب کند، از سهم حلالش محروم خواهد شد. و مرتبه سوم روزي‌هاي خاصي است که خداوند با عنايت‌هاي ويژه‌اي نصيب بندگان شايسته‌اش مي‌فرمايد و طبعاً مشروط به شرايطي خواهد بود که اولين شرط آن عمل به واجبات و ترک محرمات است.